Atgal

Administracinė informacija


TVARKOS

Šiaulių kultūros centro darbo organizavimo valsybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu tvarkos aprašas 2021

Šiaulių kultūros centro veiklos plano rengimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas 2017

Šiaulių kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2020

Šiaulių kultūros centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2020

Šiaulių kultūros centro darbo apmokėjimo sistema 2020

Šiaulių kultūros centro darbo laiko apskaitos taisyklės 2020

Šiaulių kultūros centro darbo tvarkos taisyklės 2021


Šiaulių kultūros centro renginių organizavimo ir informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašas 2020

Šiaulių kultūros centro aukciono organizavimo taisyklės 2017

Šiaulių kultūros centro kultūrinės veiklos organizavimo komisijos nuostatai 2020

Šiaulių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų steigimo ir veiklos tvarka 2017

Šiaulių kultūros centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2020

Šiaulių kultūros centro darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo tvarka 2021

Šiaulių kultūros centro informacinių ir komunikacinių technologių naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2020

Šiaulių kultūros centro lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas 2020

Šiaulių kultūros centro darbo organizavimo karantino laikotarpiu tvarka 2020

Šiaulių kultūros centro tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo įstaigoje taisyklės 2020

Šiaulių kultūros centro paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarka 2021  

Šiaulių kultūros centro darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas 2020

Šiaulių kultūros centro dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų saugojimo tvarkos aprašas 2020

Šiaulių kultūros centro finansų kontrolės taisyklės 2021

Šiaulių kultūros centro inventorizacijos taisyklės 2020

Šiaulių kultūros centro pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Centro turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas 2020

Šiaulių kultūros centro bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės 2020

Šiaulių kultūros centro darbuotojų asmeninių daiktų, naudojamų įstaigos veikloje, tvarkos aprašas 2020

Šiaulių kultūros centro kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2020

Šiaulių kultūros centro kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės 2020

Šiaulių kultūros centro pinigų priėmimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės 2020

PLANAVIMO DOKUMENTAI
DARBO UŽMOKESTIS
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

VSAFAS balansas 2021 m. I pusmečio

VSAFAS balansas 2021 m. I ketvirčio

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio pagal VSAFAS titulinis lapas

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2020 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

 

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. 9 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2019 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

 

2018 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2018 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS 

 

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2017 m. balansas pagal VSAFAS

2017 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2017 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

 

2016 m. patikslintas finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2016 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2016 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

 

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2015 m. 9 mėn. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2015 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS:
Titulinis lapas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita

TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  Gamyklinė markė Modelis Spalva Valstybinis numeris
Nr. 1. Opel Vivaro Pilka HNG 838

DARBUOTOJŲ, CIVILINĖS IR GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTACIJA

Šiaulių kultūros centro ekstremaliųjų situacijų 2018–2020 m. prevencijos priemonių planas

Šiaulių kultūros centro ekstremaliųjų situacijų 2018–2020 m. prevencijos priemonių plane numatytų prevencijos priemonių įgyvendinimo 2018 m. ataskaita

Šiaulių kultūros centro civilinės saugos uždavinių vykdymo 2018 m. ataskaita

Šiaulių kultūros centro ekstremaliųjų situacijų 2018–2020 m. prevencijos priemonių plano redakcija 2019

Šiaulių kultūros centro ekstremaliųjų situacijų 2018–2020 m. prevencijos priemonių plane numatytų prevencijos priemonių įgyvendinimo 2019 m. ataskaita

Šiaulių kultūros centro civilinės saugos uždavinių vykdymo 2019 m. ataskaita

Šiaulių kultūros centro ekstremalių situacijų valdymo planas 2020

Šiaulių kultūros centro ekstremalių situacijų valdymo plano 2 priedas. Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių kontaktiniai duomenys

Šiaulių kultūros centro ekstremalių situacijų valdymo plano 3 priedas. Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų  situacijų komisijos narių kontaktiniai duomenys

Šiaulių kultūros centro ekstremalių situacijų valdymo plano 4 priedas. Gyventojų perspėjimo sistema ir jų veiksmai pagal signalus

Šiaulių kultūros centro ekstremalių situacijų valdymo plano 5 priedas. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų įvykių rizikos analizė

Šiaulių kultūros centro ekstremalių situacijų valdymo plano 6 priedas. Evakuojamų darbuotojų ir lankytojų suvestinė

Šiaulių kultūros centro ekstremalių situacijų valdymo plano 7 priedas. Šiaulių miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių poreikio sąrašas

Šiaulių kultūros centro ekstremaliųjų situacijų 2018–2020 m. prevencijos priemonių plane numatytų prevencijos priemonių įgyvendinimo 2020 m. ataskaita

Šiaulių kultūros centro civilinės saugos uždavinių vykdymo 2020 m. ataskaita

Darbuotojo, vairuojančio tarnybinį ar nuosavą automobilį darbo reikalais, saugos ir sveikatos instrukcija

Darbuotojo, dirbančio su biuro technika ir videoterminalais saugos ir sveikatos instrukcija

Saugos ir sveikatos instrukcija dirbant su kilnojamaisiais elektros įrankiais

Saugaus darbo tvarkant krovinius rankomis atmintinė darbuotojui

Dailininko saugos ir sveikatos instrukcija

Ūkinės veiklos administratoriaus saugos ir sveikatos instrukcija

Patalpų valytojo saugos ir sveikatos instrukcija

Saugos ir sveikatos instrukcija dirbant aukštyje

Meno vadovo, asistento, renginių organizatoriaus, saugos ir sveikatos instrukcija

Renginių techninio aptarnavimo, konstrukcijų montavimo saugos ir sveikatos instrukcija

Kiemsargio saugos ir sveikatos instrukcija

Elektriko (iki 1000V) saugos ir sveikatos instrukcija

Kasininko, sandėlininko, bilietų platintojo saugos ir sveikatos instrukcija

Gaisrinės saugos instrukcija

Gaisrinės saugos instrukcija vairuotojui

PARAMA
Informacija ruošiama...


Atnaujinta: 2021-09-17 08:26