Atgal

Teisinė informacija

Teisės aktai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklės

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas

Lietuvos kultūros politikos nuostatai

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymasAtnaujinta: 2021-10-14 10:22