Atgal

Teisinė informacija

Teisės aktai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklės

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas

Lietuvos kultūros politikos nuostatai

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose

Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo

Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo

Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo

Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo

Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo

Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo

Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo

Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo

Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymasAtnaujinta: 2024-01-15 09:22