Atgal

Šiaulių kultūros centras atsinaujins

Šiaulių kul­tū­ros cent­ras įsi­kū­ręs dar 1962 me­tais sta­ty­ta­me pa­sta­te, kuriame nie­ka­da ne­bu­vo at­lik­tas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. Akivaizdžiai matyti, kad pas­ta­to ir pa­tal­pų būk­lė pra­sta: kiau­ri lan­gai, pra­stos šil­dy­mo ir ka­na­li­za­ci­jos sis­te­mos, pa­se­nu­si ir jau pavojinga elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, aptriušusios sienos.


2017 m. rugsėjo 25 d. Šiaulių kultūros centre statybos darbus pradės UAB „Ver­si­na“. Įmonė už 4 milijonus eurų žada ap­šil­tin­ti pa­sta­to sto­gą, fa­sa­dą, įreng­ti nau­ją nuo­grin­dą, pa­keis­ti lan­gus, du­ris, re­konst­ruo­ti in­ži­ne­ri­nes šil­dy­mo, vė­di­ni­mo, van­den­tie­kio, nuo­te­kų, elekt­ros tie­ki­mo ir ap­švie­ti­mo sistemas, at­lik­ti pa­tal­pų ap­dai­los dar­bus.

Apšiltinus ir suremontavus pastatą, bus įreng­tos mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų, ro­ko gru­pių, cho­rams, liau­dies inst­ru­men­tų ko­lek­ty­vams re­pe­ti­ci­jų pa­tal­pos, sa­lės dis­ko­te­koms, kon­cer­tams, poil­sio va­ka­rams, gar­so įra­šų stu­di­ja, per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, uni­ver­sa­li teat­ro, ka­me­ri­nės mu­zi­kos sa­lė ir ki­ta. Pas­ta­tas bus pri­tai­ky­tas neį­ga­lie­siems.

Kul­tū­ros cent­ro pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tui 2,2 mi­li­jo­no eu­rų ski­rta iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, 0,4 mi­li­jo­no eu­rų – iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, o 1,5 mi­li­jo­no eu­rų sie­kia­ma gau­ti iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos.
Atnaujinta: 2018-05-16 09:15